Sunday, April 21, 2019

CÁI KHÔN Ở ĐỜI

Người đời hay nói chuyện dại khôn
Ai khôn ai dại biết ai khôn?
Trao nhiều nhận ít tôi thật dại!
Giành giựt ganh đua nói mình khôn.

Tâm tính thật thà, khôn hay dại?
Mưu mô xảo quyệt, gọi là khôn?
Thế gian không có khôn hay dại
Hiền nhân tâm đức mẹ dạy khôn.

   4/21/19  TL

No comments:

Post a Comment