Wednesday, April 24, 2019

Thất ngôn tứ tuyệt

Xuân đến xuân đi  đã mấy mùa

Hạ về da diết  những chiều mưa

Thu qua vương đọng nhiều nhung nhớ

Đông  lạnh căm căm gió rét lùa

      10/28/18 TL

No comments:

Post a Comment